คลองถมไร้คน

ในช่วงโควิด19ทำให้ไม่มีผู้คนเดินในคลองถมเหมือนแต่ก่อน

Scroll Up