คู่ขนาน

ภาพนี้ตั้งใจให้เป็นมุมมองภาพแบบ Invert ได้บรรยากาศของโลกคู่ขนาน

Scroll Up