ชิงช้ากลางกรุง

เป็นเสาชิงช้าที่อยู่ใจหลางเมื่อง

Scroll Up