พื้นที่ของทุกคน

ภาพถ่ายมุมสูงจากวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร (ภูเขาทอง)
ภาพถ่ายการใช้พื้นที่ร่วมกันในกรุงเทพฯ ของพื้นที่สีเขียว เขตวัด เขตชุมชนและเขตเศรษฐกิจ แสดงถึงความหลากหลายภายในเมืองหลวงแห่งนี้ ซึ่งอยู่ร่วมกันโดยถ้อยทีถ้อยอาศัย ไม่เพียงบอกเล่าวิถีชีวิตของคนในพื้นที่อย่างจับต้องได้ แต่ยังดึงดูดให้คนต่างถิ่นมาท่องเที่ยวและทำความรู้จักกับบ้านเมืองแห่งนี้อีกด้วย กรุงเทพจึงต้องการการจัดการโซนนิ่ง (zoning) ที่ดี ซึ่งจะช่วยให้เมืองมีระเบียบ เรียบร้อย ผู้คนสามารถทำมาค้าขาย เดินทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันนำมาซึ่งการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคนที่อาศัยในกรุงเทพฯ เพราะที่นี่คือพื้นที่ของทุกคน

Scroll Up