วัดราชนัดดาราม

วัดราชนัดดารามหรือโลหะปราสาท เป็นวัดที่คนกรุงเทพฝั่งพระนครคงจะรู้จักเป็นอย่างดี

Scroll Up