ศูนย์รวมใจผู้คนไม่ได้อยู่แค่ที่วัด

จากปัจจุบันคนที่ไปวัดเริ่มน้อยลงซึ่งส่วนใหญ่จะไปห้างกันดังน้ันห้างก็เหมือนศูนย์รวมใจคนแห่งใหม่

Scroll Up