หลากหลายอย่างลงตัว

กรุงเทพฯ นครทรงเสน่ห์ ที่มีความหลากหลาย ทั้งทางด้านสถาปัตยกรรม วัฒนธรรม การเดินทาง ฯลฯ ซึ่งสิ่งต่าง ๆ นั้นอยู่รวมกันอย่างลงตัว จนเป็นสิ่งดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั่วโลก สนใจมาเยือน

Scroll Up