อยู่กับประวัติศาสตร์

กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน โดยประวัติศาสตร์ของกรุงเทพฯ นั้นไม่ได้อยู่อย่างลอยๆ แต่ว่าหลอมหลวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับวิถีชีวิตของคนกรุงเทพฯ

Scroll Up