เก่าและใหม่ในมหานคร

แสงอาทิตย์ยามเย็นกัยตึกเก่าและใหม่อยู่ร่วมกันอย่างลงตัว

Scroll Up