เสรีภาพที่แสดงออก

การแสดงออกที่ให้เห็นถึงเสรีภาพในความเป็นมนุษย์ที่สามารถเลือกได้ ซึ่งเป็นนิมิตหมายที่ดีของความเป็นประชาธิปไตย

Scroll Up