เอกลักษณ์ความเป็นไทยในกรุงเทพมหานคร

ท่ามกลางความเจริญของมหานครใหญ่ กรุงเทพมหานคร ยังคงรักษาเอกลักษณ์วัฒนธรรมสถาปัตยกรรมของไทยไว้ได้อย่างงดงาม

Scroll Up