ใครใคร่ค้าค้า

มุมเล็กๆวิถีชีวิตของผู้คนย่านสำเพ็ง ทั้งพ่อค้าแม่ขายและผู้คนที่มาจับจ่ายซื้อของ

Scroll Up