In the Mist

ภาพนี้สื่อถึงวัดโดยวัฒนธรรมดั้งเดิมของเราก็คือการไปวัดทำบุญทำสิ่งที่เป็นกุศล แผ่เมตตา ทำให้นึกถึงเมืองไทยมีความหมายที่ลึกซึ้งทำให้สื่อหมายอย่างชัดเจนและทำให้นึกถึงเมืองหลวงซึ่งคือกรุงเทพมหานครนั่นเอง ภาพนี้ถ่ายจากมุมสูงที่นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

Scroll Up